ODRĘBNOŚĆ CZŁOWIEKA

Najłatwiej jest określić odrębność człowieka uży­wanym przez antropologów słowem „kultura”. Pod tym pojęciem rozumie się sposób życia, tradycję, wie­dzę i zwyczaje ludzi nabywane od poprzednich poko­leń lub innych osobników przez współżycie i naucza­nie.Osobowość człowieka jest wynikiem zarówno „zwie­rzęcego”, wrodzonego typu biologicznego, jak i środo­wiska kulturowego, w którym się rozwija, zależnego w dużym stopniu od języka i systemu symboli.Zachowanie ludzi jest tak złożone, że jest przed­miotem licznych wyodrębnionych dyscyplin nauko­wych o wspólnej nazwie „nauki społeczne”. Zazwy­czaj wyróżnia się trzy zasadnicze grupy nauk: fizyko­chemiczne, biologiczne i społeczne.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)