Kategoria: Człowiek i przyroda

ODRĘBNOŚĆ CZŁOWIEKA

Najłatwiej jest określić odrębność człowieka uży­wanym przez antropologów słowem „kultura”. Pod tym pojęciem rozumie się sposób życia, tradycję, wie­dzę i zwyczaje ludzi nabywane od poprzednich poko­leń lub innych osobników przez współżycie i naucza­nie.Osobowość człowieka jest wynikiem zarówno „zwie­rzęcego”, wrodzonego typu biologicznego, jak i środo­wiska kulturowego, w którym się rozwija, zależnego w dużym stopniu od języka i systemu symboli.Zachowanie ludzi jest tak złożone, że jest przed­miotem licznych wyodrębnionych dyscyplin nauko­wych o wspólnej nazwie „nauki społeczne”. Zazwy­czaj wyróżnia się trzy zasadnicze grupy nauk: fizyko­chemiczne, biologiczne i społeczne.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

W CHEMII I FIZYCE

Nauki fizyko­chemiczne zajmują się materią i nieożywionymi siłami działającymi we wszechświecie, nauki biolo­giczne — specyfiką procesu życia, zaś nauki spo­łeczne procesami związanymi z kulturowym roz­wojem ludzkości. Możliwe, że kiedyś będzie można wytłumaczyć zachowanie człowieka w społeczeństwie w oparciu o pojęcia biologiczne i — jeszcze dalej idąc w oparciu o pojęcia fizykochemiczne. Lecz w chwili obecnej jesteśmy jeszcze bardzo dalecy od takich możliwości, a wymienione grupy nauk stosują odmienne metody badań i zajmują się odmiennymi za­gadnieniami. Istnieje jednak ścisła łączność pomiędzy tymi naukami. Fizyka i biologia mają bowiem wiele punktów wspólnych, podobnie jak biologia i nauki społeczne. Biochemia i biofizyka używają w swoich dziedzinach ściśle określonych pojęć, a pozostałe dzie­dziny są bardziej opisowe.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

NAUKI O CZŁOWIEKU

Psychologia i antropologia są dyscyplinami nauko­wymi najbliższymi biologii. Wiele objętych nimi za­gadnień może być rozpatrywane jako ściśle biologicz­ne. Przedmiotem psychologii porówna w- c z e j jest zachowanie zwierząt, a nawet — w pewnych przypadkach — zachowanie roślin. Psychologia eksperymentalna, nawet jeżeli dotyczy ludzi i zajmuj 0 się rozwiązywaniem ich problemów, zawiera dużo elementów biologicznych. Antropologia fizyczna jest również nauką biologiczną, której tematem jest genetyka człowieka, fizyczne typy, zróż­nicowanie rasowe oraz wykopaliska szczątków ludzkich lub zwierząt im pokrewnych. Antropologia fizyczna zajmuje się człowiekiem jako zwierzęciem, pozostałe działy antropologii zajmują się nim jako nosicielem kultury.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

TRADYCYJNA PSYCHOLOGIA

Nie ma ściśle zarysowanych granic pomiędzy psy- chosocjologią, antropologią społeczną i socjologią. Róż­nice kątów widzenia, stosowanych metod i wchodzą­cych w ich zakres problemów najłatwiej wyjaśnić na podstawie rozwoju historycznego każdej z tych róż­nych nauk. Tradycyjna psychologia zajmuje się zacho­waniem poszczególnych osobników. Antropologia roz­poczęła swe istnienie badaniami egzotycznych skupisk ludzkich: rzadkich plemion o nietypowych drogach rozwoju, a przez związek z archeologią prehistoryczną także badaniami nad przeszłością rodzaju ludzkiego. Socjologia początkowo badała organizację i rozwój cy­wilizacji, jak np. strukturę klas społecznych, zjawisko urbanizacji, instytucje religijne i nauczania. Granice pomiędzy tymi naukami stają się coraz mniej wy­raźne, chociaż w dalszym ciągu są one uchwytne.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

SOCJOLOGICZNE ZAGADNIENIA

Zagadnienia z zakresu socjologii dotyczyły początko­wo przede wszystkim instytucji cywilizacyjnych, dla­tego miała ona mniej kontaktów z biologią niż nauki jej pokrewne. W chwili obecnej głównym przedmio­tem socjologii są badania nad rozwojem stosunków wewnątrz populacji ludzkich, co tworzy nawet osobną gałąź wiedzy — demografię. Badania tych po­pulacji i populacji innych organizmów są często po­dobne. Ciekawe jest, że słownictwo i stosowane w ba­daniach populacji pojęcia przeważnie utworzyli demo­grafowie, a dopiero następnie zastosowano je do badań zgrupowań istot innych niż ludzie.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!